ยินดีต้อนรับ :
ประเภทการแข่งขัน เงินรางวัล และอุปกรณ์

สนามแข่งขัน : ณ สนามแบดมินตันXXXXXXX

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาแบดมินตันให้เป็นที่นิยมแพร่หลาย
2. เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬาแบดมินตันสมัครเล่นมีโอกาสแข่งขันมากขึ้น และเพื่อพัฒนาฝีมือ
3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด


ประเภทมือ :

        ประเภทคู่

ประเภทคู่มือ N 48 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ S 48 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ S-MIX 32 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ P- 32 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)

 

 
   

 

- นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันในระดับมือของตนเอง หรือระดับที่สูงกว่า หากพบว่าลงทำการแข่งขันในระดับมือที่ต่ำกว่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถพิจารณาปรับให้แพ้ได้ทันที  ทั้งนี้ ระดับมือต้องผ่านการประเมินมือจากคณะกรรมการ

    

  

                                                        

 ประเภทที่เปิดทำการแข่งขัน ชนะเลิศ รองฯ 1 รองฯ 2 รองฯ 2
ประเภทคู่มือ N x,000 x,000 x00 x00
ประเภทคู่มือ S x,000 x,000 x00 x00
ประเภทคู่มือ S-MIX x,000 x,000  x00 x00
ประเภทคู่มือ P- x,000 x,500 x,500 x,500
         

***ทุกมืิอมีเงินรางวัลพร้อมของรางวัล

อัตราค่าสมัคร

ค่าสมัคร x00 บาทต่อคู่

              


ลูกแบดที่ใช้แข่งขัน : 

คูปองลูกละ :  xx บาท/คน 


 

ประเมินมือ  โดยมีเงื่อนไขการประเมินมือ 3 ขั้นตอน ดังนี้

1.ใช้ข้อมูลอ้างอิง จากการแข่งขัน รายการอื่นๆ        

2.ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินมือ

3.ใช้ข้อมูลจากการแจ้งหมกมือ (ลงต่ำกว่าฝีมือ)