ยินดีต้อนรับ :
ประเภทการแข่งขัน เงินรางวัล และอุปกรณ์

สนามแข่งขัน : ณ สนามแบด VS BADMINTON KORAT

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาแบดมินตันให้เป็นที่นิยมแพร่หลาย
2. เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬาแบดมินตันสมัครเล่นมีโอกาสแข่งขันมากขึ้น และเพื่อพัฒนาฝีมือ
3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด


ประเภทมือ : US/S หญิงคู่ , US/S คู่ผสม ชาย+หญิง , US , S/N , 90+ (ไม่เกิน N) , N/P- , P-/P

        ประเภทคู่

ประเภทคู่มือ US/S หญิงคู่  16 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ US/S คู่ผสม ชาย+หญิง  16 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ US  24 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ S/N  24 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ 90+ (รวมกันแล้วไม่เกิน N) เริ่มต้นอายุ 40 ปี เกิดก่อน พ.ศ. 2525 มือคุม 1 คน ต้องไม่เกิน P- และไม่เคยลงเล่นระดับมือ P  24 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ N/P-  24 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ P-/P  16 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
   

 

- นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันในระดับมือของตนเอง หรือระดับที่สูงกว่า หากพบว่าลงทำการแข่งขันในระดับมือที่ต่ำกว่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถพิจารณาปรับให้แพ้ได้ทันที หรือหากมีการแจ้งข้อมูลมือหมก เมื่อพิจารณาตรวจสอบแล้ว พบว่ามีการหมกมือจริงตามที่มีการแจ้งมา จะมีการปรับแพ้ทันที  ทั้งนี้ ระดับมือต้องผ่านการประเมินมือจากคณะกรรมการ

    

  

                                                        

 ประเภทที่เปิดทำการแข่งขัน ชนะเลิศ รองฯ 1 รองฯ 2 รองฯ 2
ประเภทคู่มือ US/S (หญิงคู่) 3,000 1,500 800 800
ประเภทคู่มือ US/S คู่ผสม ชาย+หญิง 3,000 1,500 800 800
ประเภทคู่มือ US 4,000 2,000 1,000 1,000
ประเภทคู่มือ S/N 4,000 2,000 1,000 1,000
ประเภทคู่มือ 90+ (ไม่เกิน N) 4,000 2,000 1,000 1,000
ประเภทคู่มือ N/P- 4,000 2,000 1,000 1,000
ประเภทคู่มือ P-/P 3,000 1,500 800 800
         

***ทุกมือมีเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และมีใบประกาศนียบัตร

อัตราค่าสมัคร

ค่าสมัคร 800 บาทต่อคู่

              


ลูกแบดที่ใช้แข่งขัน : 

คูปองใบละ :  180 บาท/ใบ                                       


 

ประเมินมือ  โดยมีเงื่อนไขการประเมินมือ 3 ขั้นตอน ดังนี้

1.ใช้ข้อมูลอ้างอิง จากการแข่งขัน รายการอื่นๆ        

2.ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินมือ

3.ใช้ข้อมูลจากการแจ้งหมกมือ (กรณีลงต่ำกว่าฝีมือ)